Genealogie van Janne die Soutscipper

opgemaakt met GensData/D90 en GensDataPro
door J.F. Stoutjesdijk, Bennekom.


AANZET VOOR DE GENEALOGIE OKKERSE, TAK ZIERIKZEE-BRUINISSE

INLEIDING

Deze ontwerp-genealogie is opgesteld door verscheidene deelnemers aan de Yahoo-Zeeland-"mailinglist", die hun gegevens hebben bijeengebracht om te komen tot een volledig overzicht van deze
Schouwen-Duivelandse familie. (O.a. door bronnen: HooS, Slag, Vij, VisE, VisJ). De genealogie bevat, na enkele eeuwen "Zierikzee", bijna uitsluitend personen uit Bruinisse:
zouden er werkelijk geen leden van deze familie in andere plaatsen terecht gekomen zijn? De generaties na 1811 zijn nog onvolledig, daar in eerste instantie is getracht om de
gegevens van voor 1811 compleet te krijgen. Latere gegevens zijn betrekkelijk gemakkelijk
in archieven en op ISIS te vinden. Het is wel de bedoeling om deze ook te completeren,
al zullen nog levende personen niet worden opgenomen. De genealogie bevat vragen over dubieuze afstammingen en er ontbreken o.a. nog vele doopgetuigen. De dopen zijn vaak ontleend aan de klappers op de DT-boeken en zijn nog lang niet allemaal
in het Doopboek gecontroleerd. Hetzelfde geldt voor de huwelijken. Waar dit wel is gebeurd, is dit aangegeven met "Bron: D, resp.T". Begin 2004 is een genealogie Okkerse op het Zeeuws Archief gedeponeerd: dr. L. Schoof, Het geslacht Okkerse, Bruinisse, 2003; Zeeuwse Genealogieën nr. 1006. Hierin zijn veelal ook de kinderen van de vrouwen vermeld, terwijl er meer gegevens over de 19e-eeuwse personen zijn opgenomen. Verder zijn er aantekeningen uit de Kerkenraadshandelingen van Bruinisse opgenomen. Nieuwe gegevens uit de periode voor 1811 heb ik in deze genealogie niet gevonden.
Commentaar, aanvullingen enz. op de genealogie worden ingewacht door de coördinator,
J.F. Stoutjesdijk, het liefst per e-post (vergeet niet om de woorden "VERWIJDER DIT" uit het adres te verwijderen!) of per brief
aan mijn adres: Van Hoffenlaan 10, 6721 XE Bennekom, tel. (0318) 430209, fax (0318) 430236. Bronnen: HooS mevr. S. Hoogerhuis, Hoofddorp. Slag A.W. Slager, Almere. Vij mevr. M. E. Vijverberg-Kalkema, Zoetermeer; GWZ Homepage: http://come.to/gwz=20. VisE mevr. E.J.A. Visser-Smit, Oldemarkt. VisJ J.H. de Visser, Driehuis.

HERKOMST OUDSTE GEGEVENS

De gegevens over de oudste generaties Okkerse zijn bewaard gebleven dank zij de
activiteiten van P.D. de Vos, J. Huibers en Prof. J. Leune. Deze laatste vermeldt
hierover in zijn op CD gepubliceerde kwartierstaat "Prof. dr. J.M.G. Leune,
Kwartierstaat van Johannes Marinus Gommert Leune"*) het volgende: "De in deze kwartierstaat opgenomen gegevens over het geslacht Okkerse vanaf nr. 242
[= Marinus Hendriksz. Ockerse, ged. Bruinisse 10-2-1735] zijn afkomstig uit de genealogische
nalatenschap van Jan Huibers uit Bruinisse. Over zijn oudste bron tekende deze in augustus 1994 het
volgende aan (zie: G.A. Schouwen-Duiveland, Verz. Jan Huibers, inv. nr. 1): "Van de hierna volgende "Stamreeks der familie Okkerse" zijn de gegevens betreffende de oudste
generaties ontleend aan een zestiende eeuws handschrift dat in 1926 door de toenmalige stadsarchivaris van Zierikzee, de heer P.D. de Vos (1866-1942), in particulier bezit werd ontdekt.
De samensteller van het handschrift is zeer waarschijnlijk Bastiaen Ocker Bastiaenssone
(ca. 1535-1598) geweest; het handschrift eindigt namelijk met zijn gezin en zijn eigen
overlijdensdatum is in een ander handschrift geschreven. In het originele handschrift stonden
alleen de jaren van overlijden der genoemde personen en hun leeftijden vermeld. De heer De Vos
heeft één en ander, voor zover mogelijk, gecontroleerd en na aftrekking van de leeftijden van
de jaren van overlijden de vermoedelijke geboortejaren vastgesteld wat het overzicht
duidelijker en beter leesbaar maakt. Tevens is door hem de aansluiting op dit handschrift
gevonden van de familie Okkerse te Bruinisse (een plaats die de heer De Vos zeer na aan
het hart lag), waardoor deze bekende Bruinisser familie kan terugzien op een voorgeslacht dat
ruim 600 jaar in de geschiedenis teruggaat. Het originele handschrift is in de oorlogsjaren van
1940-1945 verloren gegaan. Het door de heer P.D. de Vos gemaakte afschrift is na zijn overlijden in 1942 in het bezit
gekomen van zijn achterneef, de heer Guus Vlinkervleugel te Zierikzee, waar het door
ondergetekende [= Jan Huibers] in de zomer van 1962 is overgeschreven.
In 1981 overleed de heer Vlinkervleugel op 64-jarige leeftijd. Door zijn erfgenamen is het
handschrift Okkerse, evenals meerdere in zijn bezit zijnde familiepapieren, jammer genoeg niet
meer teruggevonden". Tot zover de aantekeningen van Jan Huibers". Wat Prof. Leune in zijn kwartierstaat niet vermeldt is dat het zonder zijn doortastend
optreden niet veel had gescheeld of ook de aantekeningen van Jan Huibers waren verloren gegaan. Hij las nl. van het overlijden van Huibers in de Zierikzeesche Nieuwsbode, in een advertentie opgesteld door een notaris. Hij vroeg zich af wat er met Huibers' vele genealogische aantekeningen zou gebeuren en heeft daarom de bewuste notaris benaderd. In diens kantoor stonden de dozen met de aantekeningen van Huibers, waar de notaris geen raad mee wist en Prof. Leune kon deze meteen meenemen. Hij heeft alles gedeponeerd op het Gemeente-archief van Schouwen-Duiveland in Zierikzee, waar er een inventaris van is opgemaakt, zodat deze rijke bronnen van informatie voor iedereen toegankelijk zijn geworden. *) CD Zeeuws Kwartierstatenboek, uitgegeven door de Stichting Genealogische Publicaties Zeeland,
2003.

Ga naar de Genealogie Okkerse.
Ga naar de Webstek Stoutjesdijk.Laatste wijziging 24 november 2006.

Terug naar de TOP.